Cẩm Nang

Đặc Quyền Vip

Web Game Chiến Thuật - Long Tướng - Cẩm Nang - Đặc Quyền Vip

 • Vip 1

  Nạp 100 Vàng.

  Có thể sử dụng các tính năng sau:

  • Quân lệnh tối đa tăng đến 85.
  • Mỗi ngày được mua 2 lấn Quân lệnh.
  • Mỗi ngày được đổi Vàng thành Bạc 20 lần.
  • Mở ra công năng đối tửu đẳng cấp cao, nâng cao tỉ lệ xuất hiện của những võ tướng cao cấp.
  • Tăng số lần tạo lại Phó Bản, mỗi ngày được 1 lần dùng vàng để tạo lại Phó Bản 1 lần.
  • Tăng ô chứa đồ trong túi 70 ô.
 • Vip 2

  Nạp 500 Vàng.

  Có thể sử dụng các tính năng sau:

  • Quân lệnh tối đa tăng đến 90
  • Mỗi ngày được mua 4 lần Quân lệnh.
  • Mỗi ngày được đổi Vàng thành Bạc 30 lần.
  • Tăng ô chứa đồ trong túi 80 ô.
  • Tính năng thiết lập lại Vượt Ải Trảm Tướng bằng vàng.
  • Tính năng bỏ qua chiến đấu khi Vượt Ải Trảm Tướng.
 • Vip 3

  Nạp 1000 Vàng.

  Có thể sử dụng các tính năng sau:

   • Quân lệnh tối đa tăng đến 95.
   • Mỗi ngày được mua 6 lần Quân lệnh.
   • Mỗi ngày được đổi Vàng thành Bạc 40 lần.
   • Mở ra chức năng đối tửu hết, nâng cao tự động thực hiện 10 lần Đối Tửu cao.
   • Mở chức năng đổi Bạc hàng loạt.
   • Tăng ô chứa đồ trong túi 90 ô.
   • Mở cơ quan Ngọc Lộ tìm vàng, được 10 lần tìm.

  Web Game Chiến Thuật - Long Tướng - Cẩm Nang - Đặc Quyền Vip - Tìm Vàng Địa Cung

  Cơ quan Ngọc Lộ trong Tìm vàng được mở

 • Vip 4

  Nạp 2000 Vàng.

  Có thể sử dụng các tính năng sau:

  • Quân lệnh tối đa tăng đến 100.
  • Mỗi ngày được mua 8 lần Quân lệnh.
  • Mỗi ngày được đổi Vàng thành Bạc 50 lần.
  • Mở tính năng hoàn thành ngay nhiệm vụ Vượt Ải.
  • Mở tính năng Thất Tinh Liên Châu, xem hết sao 50 lần.
  • Mở tính năng "Tăng tốc" của Hoàng Thành Chiến
  • Tăng ô chứa đồ trong túi 100 ô.
 • Vip 5

  Nạp 5000 Vàng.

  Có thể sử dụng các tính năng sau:

  • Quân lệnh tối đa tăng đến 105.
  • Mỗi ngày được mua 10 lần Quân lệnh.
  • Mỗi ngày được đổi Vàng thành Bạc 60 lần.
  • Mở ra tính năng "Tăng tốc" trong quá trình chiến đấu ở Đấu trường.
  • Mở tính năng dùng vàng trong trận chiến Ma Thần.
  • Mở tính năng tự động báo danh trong Trận chiến Quân Đoàn.
  • Tăng số lần tạo lại Phó Bản, mỗi ngày có thể dùng vàng để tạo lại Phó Bản 2 lần
  • Tăng ô chứa đồ trong túi 110 ô.
 • Vip 6

  Nạp 10.000 Vàng.

  Có thể sử dụng các tính năng sau:

  • Quân lệnh tối đa tăng đến 110.
  • Mỗi ngày được mua 12 lần Quân lệnh.
  • Mỗi ngày được đổi Vàng thành Bạc lần.
  • Mở ra tính năng nuôi thú cưỡi bằng vàng cao cấp.
  • Mở tính nắng Đối Tửu Hết (tất thắng), tự động thực hiện đối tửu cao và tất thắng.
  • Tăng ô chứa đồ trong túi 120 ô.
  • Mở chức năng tẩy luyện hàng loạt.

  Web Game Chiến Thuật - Long Tướng - Cẩm Nang - Đặc Quyền Vip

  chức năng Đối tửu hết (tất thắng) được mở ra khi đạt Vip 6

  Vip 7

  Nạp 30.000 Vàng.

  Có thể sử dụng các tính năng sau:

  • Quân lệnh tối đa tăng đến 115.
  • Mỗi ngày được mua 14 Quân lệnh.
  • Mỗi ngày được dùng Vàng đổi thành Bạc 80 lần.
  • Mở ra chức năng tự động tham gia hoạt động, mỗi lần tham gia hoạt động sẽ tốn ít vàng.
  • Tăng ô chứa đồ trong túi 130 ô.

  Vip 8

  Nạp 50.000 Vàng.

  Có thể sử dụng các tính năng sau:

  • Quân lệnh tối đa tăng đến 120.
  • Mỗi ngày được mua 16 lần Quân lệnh.
  • Mỗi ngày được đổi Vàng thành Bạc 100 lần.
  • Tăng ô chứa đồ trong túi 140 ô.
  • Chức năng ghép hết bảo thạch.
  • Chức năng tìm hết.
 • Vip 9

  Nạp 100.000 Vàng.

  Có thể sử dụng các tính năng sau:

  • Quân lệnh tối đa tăng đến 125.
  • Mỗi ngày được mua 18 lần Quân lệnh.
  • Mỗi ngày được đổi Vàng thành Bạc 120 lần.
  • Tăng số lần tạo lại Phó Bản, mỗi ngày có thể dùng vàng để tạo lại Phó Bản 3 lần.
  • Tăng ô chứa đồ trong túi 150 ô.
 • Vip 10

  Nạp 200.000 Vàng.

  Có thể sử dụng các tính năng sau:

  • Quân lệnh tối đa tăng đến 130.
  • Mỗi ngày được mua 20 lần Quân lệnh.
  • Mỗi ngày được đổi Vàng thành Bạc 150 lần.
  • Tăng ô chứa đồ trong túi 160
X