Bí kíp

Bí kíp Oẳn Tù Tì với Tướng Tím cấp 50 (level 50)

09-05-2012


Chiêu mộ Võ Tướng trong Long Tướng rất quan trọng, để chiêu mộ được tướng tím cấp 30, tướng tím cấp 50, tướng vàng cấp 70…, bạn cần phải chú ý tới mẹo Oẳn Tù Tì, để Oẳn Tù Tì tất thắng ai cũng đều mong muốn cả. Có 2 cách để Oẳn Tù Tì tất thắng: cách thứ nhất là dùng Vàng để tất thắng nhưng chỉ dành cho người nạp nhiều Vàng (1 lần tốn 50 Vàng), cách thứ hai là bạn cần thống kê và biết được quy luật xác suất có để có được tỉ lệ tất thắng cao.

Sau đây là mẹo nhỏ để các chủ tướng có thể giành tỷ lệ chiến thắng khá cáo trong Oẳn Tù Tì.

Võ Tướng Tím cấp 50 Chủ Tướng
Hạ Hầu Uyên Lỗ Túc Hạ Hầu Đôn Búa_Bao-Búa_Búa Búa_Kéo_Búa Kéo_Bao
Hạ Hầu Uyên Lỗ Túc Thái Văn Cơ Búa_Kéo Bao Bao
Hạ Hầu Uyên Lỗ Túc Bàng Thống Búa (_Kéo) Kéo (_Bao_Búa-Kéo) Bao_Búa
Hạ Hầu Uyên Lỗ Túc Tôn Sách Kéo (Bao_Búa) Búa_Kéo Kéo-Búa_Búa
Hạ Hầu Uyên Tôn Sách Hạ Hầu Đôn Búa-Búa Kéo-Búa Búa
Hạ Hầu Uyên Tôn Sách Thái Văn Cơ Kéo Bao Bao (Kéo-Búa)
Hạ Hầu Uyên Tôn Sách Bàng Thống Bao Kéo (Bao) Búa
Hạ Hầu Uyên Bàng Thống Tôn Sách Búa-Bao_Bao Búa Bao
Hạ Hầu Uyên Bàng Thống Thái Văn Cơ Kéo_Bao_Kéo (Búa) Bao Búa
Hạ Hầu Uyên Bàng Thống Hạ Hầu Đôn Kéo-Búa-Bao (Bao) Bao (Kéo) Búa (Bao)
Hạ Hầu Uyên Thái Văn Cơ Hạ Hầu Đôn Búa (_Kéo_Bao-Búa) Bao (_Búa) Búa
Hạ Hầu Uyên Hạ Hầu Đôn Thái Văn Cơ Kéo Bao-Búa Búa
Lỗ Túc Thái Văn Cơ Hạ Hầu Đôn Kéo Bao Búa
Lỗ Túc Hạ Hầu Uyên Hạ Hầu Đôn Kéo-Kéo-Bao Kéo Búa
Lỗ Túc Hạ Hầu Uyên Bàng Thống Búa-Kéo Búa Bao
Lỗ Túc Hạ Hầu Đôn Thái Văn Cơ Bao_Kéo-Búa Kéo Bao (Búa_Kéo-Búa-Kéo)
Lỗ Túc Hạ Hầu Uyên Tôn Sách Bao (Kéo-Búa) Kéo Kéo
Lỗ Túc Bàng Thống Tôn Sách Kéo Búa (Bao) Bao
Lỗ Túc Bàng Thống Thái Văn Cơ Búa (_Kéo_Bao) Bao (_Kéo_Búa) Búa (Kéo_Bao)
Lỗ Túc Bàng Thống Hạ Hầu Đôn Bao (Búa) Bao (Búa) Kéo
Lỗ Túc Tôn Sách Bàng Thống Bao_Búa_Kéo Kéo-Bao (Kéo-Búa) Kéo
Lỗ Túc Tôn Sách Hạ Hầu Đôn Bao_Búa_Kéo Bao(Búa_Kéo-Búa) Búa_Bao-Bao-Kéo
Lỗ Túc Tôn Sách Thái Văn Cơ Kéo_Búa(Kéo-Búa) Búa Kéo(Bao)
Bàng Thống Tôn Sách Thái Văn Cơ Bao Bao Bao
Bàng Thống Tôn Sách Hạ Hầu Đôn Búa Búa Bao(Kéo-Kéo-Búa)
Bàng Thống Hạ Hầu Đôn Thái Văn Cơ Kéo(_Bao) Bao(Búa) Kéo
Bàng Thống Thái Văn Cơ Hạ Hầu Đôn Kéo_Búa Búa(Bao_Búa-Kéo) Kéo-Bao
Tôn Sách Bàng Thống Hạ Hầu Đôn Búa-Kéo_Bao Kéo_Búa-Kéo Búa_Kéo
Tôn Sách Bàng Thống Thái Văn Cơ Kéo(Bao) Búa Búa
Tôn Sách Thái Văn Cơ Hạ Hầu Đôn Bao(Búa) Búa Búa
Tôn Sách Hạ Hầu Đôn Thái Văn Cơ Búa_Bao-Kéo Bao(Kéo-Kéo-Búa) Búa

 

Ghi chú ký hiệu

"-" Ra tiếp nếu hòa.

"_" Ra sau đợt Oẳn Tù Tì tiếp theo.

"( )"Có xác suất ra khác, bạn cần suy nghĩ lựa chọn

Chú ý

Tiền quân thích ra Bao.

Hậu quân thích ra Kéo.

Trung quân thích ra Búa.

Mưu Sĩ, võ Tướng nếu một lần hòa, thường sẽ ra cái đã thắng bạn trước đó.

Chơi ngay

Long Tướng - 1 webgame 2 kiểu chơi hãy tham gia trải nghiệm

X