Tin tức

Tướng Vàng cấp 90 (level 90)

28-06-2012


Võ Tướng Vàng Cấp 90 (level 90)

Võ Tướng Loại Tướng Kỹ Năng Miêu Tả Tiểu Sử

Điển Vi

Tướng Thủ

Cứu Giá

Tấn công tiền quân địch, gây sát thương vật lý, tăng viện trợ trung quân phe ta 2 hiệp.

Được tôn là: Cổ Chi Ác Lai, Vì bảo vệ Tào Tháo, một mình chống lại phản quân, cuối cùng tử trận giữa quân địch.

Quan Vũ

Mãnh Tướng

Xuân Thu Nguyệt Trảm

Tấn công tiền quân địch, gây sát thương vật lý nghiêm trọng.

Nhị đệ của Lưu Bị, đứng đầu Ngũ Hổ Tướng, dùng Thanh Long Yểm Nguyệt Đao, văn võ song toàn, trung nghĩa để đời, sau vì kiêu ngạo mà bại trận ở Mạch Thành, bị Tôn Quyền giết hại.

Tôn Thượng Hương

Xạ Thủ

Kiêu Cơ

Tấn công Trung Quân địch, gây sát thương vật lý nghiêm trọng, tăng tấn công 3 hiệp cho trung quân.

Muội muội của Tôn Quyền, sau gả cho Lưu Bị, từ nhỏ đã thích võ nghệ, gọi là "Kiêu Cơ".

Trương Liêu

Xạ Thủ

Chấn Nhiếp

Tấn công Trung Quân địch, gây sát thương vật lý nghiêm trọng, duy trì giảm lượng sĩ khí địch 3 hiệp.

Ban đầu là thuộc hạ của Lữ Bố, sau làm quan cho Tào Tháo, một trong năm tướng giỏi của Tào Ngụy, bắn chết Thái Sử Từ trong trận Hợp Phì, đánh bại Tôn Quyền, uy chấn Tiêu Dao Tân.

Hoa Đà

Mưu Sĩ

Thanh Nang Thuật

Phục hồi sinh lực cho Tiền Quân và Trung Quân phe mình, phục hồi 100 điểm sĩ khí.

Thần Y thời Tam Quốc, từng cạo xương trị thương cho Quan Vũ, sau bị Tào Tháo giết.

Chu Du

Mưu Sĩ

Lửa Thiêu Xích Bích

Tấn công toàn quân địch, tạo sát thương mưu lược, giảm sinh lực địch trong 3 hiệp.

Đông Ngô Đô Đốc, vì tướng mạo xuất chúng nên có danh xưng là "Chu Lang", tinh thông quân sự, am hiểu âm luật. Trong trận Xích Bích dùng kế Hỏa Công đánh bại liên hoàn thuyền của Tào Tháo, là trận đánh nền tản phân thiên hạ thành ba phần.

Chơi ngay

Long Tướng - 1 webgame 2 kiểu chơi hãy tham gia trải nghiệm

X